Google Assistant 識廣東話對答啦

Google Assistant 廣東話

===================================
2019-06-07 Update: 今早 Google Assistant 又變返講普通話了。
===================================

Google Assistant 今日突然識講廣東話啦。

設定語言
只要將部電話系統語言設定為 “英文”,再加第二語言為 “繁體中文 (香港)”,之後在 Google Assistant 內設定語言為 “台灣中文” 就可以。
Google Assistant 廣東話 語言設定

廣東話回應, 識講笑話
基本閒話家常都可以,問天氣, 時間, 查詢股票價格呢D,Google Assistant 都識用廣東話答返,播歌, 開燈操作都可以做到。

Google Assistant 廣東話Google Assistant 廣東話Google Assistant 廣東話 天氣Google Assistant 廣東話 股價

設定鬧鐘都可以。例如熄鬧鐘,若果本身設定咗幾個鬧鐘,Google Assistant 會再問要熄邊個。

Google Assistant 鬧鐘

亦都可以叫佢講笑話,唱中文歌就未識仲練緊,依家只可以 lalala 或者唱 ABC。

Google Assistant 廣東話 笑話

發佈留言