Pokemon Smile 遊戲刷牙捉 Pokemon 小精靈

Pokemon Smile

又有 Pokemon 遊戲推出。最新 Pokemon 公司推出 Pokemon Smile, 是一款教育遊戲,鼓勵小朋友養成刷牙習慣的遊戲 Apps。

遊戲內 Pokemon 小精靈被蛀牙菌捉住,小朋友可以透過刷牙打倒蛀牙菌,救出小精靈收集起來。遊戲內有超過 100隻 Pokemon小精靈,可以讓小朋友收集,另外亦設有獎牌鼓勵小朋友達成刷牙目標。

Pokemon Smile 刷牙Pokemon Smile 刷牙

Pokemon Smile 除了以 Pokemon 吸引小朋友外,亦有不少實用功能。遊戲會引導小朋友順序刷牙,小朋友只要跟從指示就可以將全部牙齒刷過,亦可以配合自己需要設定 1-3分鐘的刷牙時間。遊戲內亦設有提示功能,在指定時間發出提示通知刷牙。

這個 Pokemon Smile 十分適合小朋友使用,讓刷牙變得更加有趣,鼓勵小朋友刷牙。不妨安裝讓小朋友試試。

發佈留言