Google Translate App 更新, 改進即時相機翻譯

Google Translate App Instant Camera

Google Translate App 推出了更新,今次有數項改進,包括即時相機翻譯功能。 首先,即時相機翻譯新增支援 60多種語言,包括:泰文, 越南文等,總共支援 88種語言。過往即時相機翻譯只可以用於英文跟其他語言的翻譯,現在就可擴 …

閱讀全文 ᐳ

Google Translate 新增泰文, 越南文等相機翻譯功能

Google Translate 相機翻譯

Google Translate 數天前推出了更新,在相機翻譯功新增支援泰文, 越南文等 13種語言,更新在這幾天陸續向用家推送。 今次相機翻譯功新增支援 13語言,包括:泰文, 越南文, 阿拉伯文,尼泊爾文,印地文,孟加拉文,古吉拉特文, …

閱讀全文 ᐳ